Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Στο φυτό Arabidopsis thaliana  οι ερευνητές απομόνωσαν το κύριο DNA από δύο (φυσιολογικά)  κύτταρα  και υπολόγισαν το μήκος   τους . Βρήκαν το μήκος του DNA στο πρώτο κύτταρο ίσο με 135*106 ζεύγη βάσεων και στο δεύτερο  ίσο με 540 *106 ζεύγη βάσεων . Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
α)  Που πιστεύετε ότι οφείλονται οι διαφορές αυτές στο DNA των δύο αυτών κυττάρων ;
β)  Με ποια διαδικασία έχει προκύψει το πρώτο κύτταρο ; Να αποδώσετε διαγραμματικά τη διαδικασία αυτή .(Να κάνετε το διάγραμμα αντλώντας  χρήσιμες πληροφορίες  από όλη την άσκηση )
γ) Υπάρχουν στον οργανισμό αυτό κύτταρα με DNA διαφορετικoύ μήκους από τα δύο που προαναφέρθηκαν ; Τι κύτταρα μπορεί να είναι αυτά ;
δ)  Πόσα μόρια DNA εμπεριέχονται στον καρυότυπο ενός φυσιολογικού κυττάρου του οργανισμού  αυτού αν  γνωρίζατε  ότι ένα απλοειδές κύτταρο του περιλαμβάνει 5 χρωμοσώματα ; Πόσα αυτοσωμικά χρωμοσώματα περιέχονται στον καρυότυπο αυτό ;
ε) Πως τεκμηριώνετε η άποψη ότι ο οργανισμός αυτός είναι εξελικτικά κατώτερος από τον άνθρωπο ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: