Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ


1. Η αντιγραφή γίνεται με βάση τον ημισυντηρητικό τρόπο , κατά τον οποίο δημιουργούνται δύο πανομοιότυπα μόρια DNA , με έναν παλιό και έναν καινούργιο κλώνο . Μετά από ν αντιγραφές , τα μόρια DNA είναι 2ν  και οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες  2. 2ν .Από αυτές οι δύο ήταν οι αρχικές και οι 2. 2ν - 2 οι καινούργιες .

2. Αν το μόριο DNA  είναι βακτηριακό ή μιτοχονδριακό ή χλωροπλαστικό το απεικονίζω κυκλικό δίκλωνο ενώ αν είναι πυρηνικό DNA το κάνω γραμμικό δίκλωνο . Αν η άσκηση αναφέρει ότι το θρεπτικό υλικό περιέχει ραδιενεργό P32  ή ραδιενεργό N15 τότε οι νέοι κλώνοι που θα σχηματιστούν θα είναι ραδιενεργοί . Προσοχή αν η άσκηση αναφέρει ραδιενεργό S35 τότε δεν ενσωματώνεται στο DNA αφού δεν αποτελεί συστατικό του .

3. Κάθε νουκλεοτίδιο περιέχει 1 φωσφορική ομάδα και επομένως και 1 άτομο φωσφόρου. Κάθε νουκλεοτίδιο περιέχει 1 αζωτούχα βάση αλλά ο αριθμός των ατόμων αζώτου ποικίλει ανάλογα με την αζωτούχα βάση (Α,G,C,T από 5,5,3,2 άτομα Αζώτου αντίστοιχα). Αν η άσκηση μου δίνει και το ποσοστό των αζωτούχων βάσεων τότε μόνο μπορώ , να υπολογίσω τον αριθμό των ραδιενεργών ατόμων αζώτου .

4. Η PCR είναι μέθοδος αντιγραφής in vitro και πραγματοποιείται με βάση τον ημισυντηρητικό τρόπο αντιγραφής .

5. Για τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς , τους δεσμούς υδρογόνου και τα μόρια νερού ισχύουν τα ίδια που συναντήσαμε στο 1 κεφάλαιο και στηρίζονται στο Μοντέλο της Διπλής Έλικας .

6. Στο βακτήριο σχηματίζεται 1 θηλιά (δε ξεχνώ το σχήμα να το κάνω κυκλικό δίκλωνο) και αντιγράφεται σε ευνοϊκές συνθήκες σε λιγότερο από 30 min .
Στο πυρηνικό DNA ( δε ξεχνώ το σχήμα να το κάνω γραμμικό δίκλωνο )
 σχηματίζονται εκατοντάδες θηλιές . Κάθε θηλιά ξεκινά από τη θέση έναρξης της αντιγραφής και επειδή η αντιγραφή γίνεται με σταθερή ταχύτητα εκατέρωθεν της θέσης έναρξης , η θέση αυτή θα βρίσκεται στη μέση της κάθε θηλιάς .
Η κάθε θηλιά αποτελείται από 2 διχάλες αντιγραφής . Στη μια αλυσίδα της διχάλας η αντιγραφή είναι συνεχής και στην άλλη ασυνεχής .
Για να βρω την αλυσίδα που συντίθεται συνεχόμενα , εφαρμόζω τον  κανόνα της αντιπαραλληλότητας  προσέχοντας τον προσανατολισμό σύνθεσης 5΄->, ξεκινώντας από τη θέση έναρξης της αντιγραφής .


7. Τα πρωταρχικά τμήματα είναι κομμάτια RNA (επομένως αποτελούνται από ριβονουκλεοτίδια και έχουν σαν αζωτούχα βάση U και όχι T) συμπληρωματικά με την απέναντι τους περιοχή του DNA . Συντίθενται  τόσα πρωταρχικά τμήματα όσα και τα συνολικά κομμάτια συνεχών και ασυνεχών αλυσίδων .

8. Για να υπολογίσω το χρόνο αντιγραφής μιας θηλιάς , ενώ γνωρίζω την ταχύτητα αντιγραφής πρέπει να ασχοληθώ με τον έναν συνεχή κλώνο της μιας διχάλας και να υπολογίσω το χρόνο που απαιτείται  για να τελειώσει την αντιγραφή του τμήματος που του αναλογεί . Ταυτόχρονα θα τελειώσει την αντιγραφή και ο συνεχής κώνος της άλλης διχάλας και θα τελειώσει και η αντιγραφή σε ολόκληρη τη θηλιά.
Παρατήρηση: Στην πραγματικότητα ο ασυνεχής κλώνος καθυστερεί και ολοκληρώνει την αντιγραφή του τμήματος που του αναλογεί  , λίγο αργότερα από τον συνεχή κλώνο που προπορεύεται . Αν η άσκηση αναφέρει την καθυστέρηση αυτή , θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να προσθέσουμε στον χρόνο αντιγραφής του συνεχούς κλώνου και τον χρόνο της καθυστέρησης αυτής .
 Δεν υπάρχουν σχόλια: