Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

1
Γενετικό υλικό υπάρχει στον πυρήνα (κύριο γενετικό υλικό), στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες (φυτικά κύτταρα).
Το κύριο γενετικό υλικό βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα ,σε μια περιοχή ,που ονομάζεται Πυρηνοειδές ή Πυρηνική περιοχή.
Το δευτερεύον γενετικό υλικό είναι και αυτό διάσπαρτο στο κυτταρόπλασμα.
2
Το κύριο γενετικό υλικό συνίσταται από πολλά δίκλωνα γραμμικά μόρια DNA.
Είναι ένα κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA (κύριο γενετικό υλικό).

3
Το συνολικό μήκος (ποσότητα γενετικού υλικού) είναι μεγαλύτερο(εξελικτικά ανώτερος οργανισμός-πολυπλοκότερη δομή και λειτουργία )
Π.χ.Το συνολικό μήκος του πυρηνικού DNA-μη συσπειρωμένο- ενός σωματικού ανθρώπινου κυττάρου φτάνει τα 2 mm .
Το συνολικό μήκος (ποσότητα γενετικού υλικού) είναι μικρότερο(εξελικτικά κατώτερος οργανισμός-απλούστερη δομή και λειτουργία )
Το μήκος του κύριου γενετικού υλικού-μη συσπειρωμένο-είναι περίπου 1 mm .
4
Υπάρχουν δύο βαθμοί συσπείρωσης .Ένας μικρότερος κατά την Μεσόφαση που δίνει τα Ινίδια χρωματίνης και ένας πιο έντονος κατά την διάρκεια της Κυτταρικής διαίρεσης που δίνει τα Χρωμοσώματα .
Υπάρχει μόνο ένας βασικός βαθμός συσπείρωσης .
5
Υπάρχουν:Ιστόνες , Μη Ιστόνες , Νουκλεοσώματα , Δίκτυο ινιδίων χρωματίνης , Χρωμοσώματα.
Δεν υπάρχουν παρόμοιες δομές.
6
Δεν υπάρχουν πλασμίδια .
Υπάρχουν πλασμίδια .

Δεν υπάρχουν σχόλια: